Skip to content

Svetovanje

Imate vprašanje?

Svetovanje na področju učinkovite rabe energije v stavbah, vozilih in industriji

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da energija ni dana sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah. Poleg relativno visokih stroškov zahteva njena proizvodnja tudi ekološki davek. Zavedati se moramo, da premišljena in načrtovana raba energije ne vpliva le na družinski proračun v gospodinjstvih. Njen vpliv sega širše, na celotno gospodarstvo, javni sektor in okolje v državi. Varčevanje z energijo ne pomeni upadanja našega življenjskega standarda ali celo dodatnih stroškov, pomeni pa kvalitetnejšo in prijaznejšo porabo vseh vrst energij. Slabe razvade ljudi je potrebno spremeniti v pozitivne navade in pri tem uporabiti nujne tehnične spremembe v naših bivališčih in v poslovnem okolju. Kako pripraviti človeka do tega, da bo optimalno razsvetljeval prostore, za sabo ugašal luči, zapiral vodo, primerno ogreval bivalni in delovni prostor? Pomen energijsko varčnih naprav se pokaže prej, kot si navadno mislimo. Dejavnosti, ki jih moramo za doseganje zmanjševanja rabe energije nenehno izvajati, so predvsem: primerna organizacija energetskega upravljanja objektov, vzgojno-osveščevalna dejavnost vseh uporabnikov, tehnično-investicijski ukrepi za učinkovito rabo energije (URE) in večja raba obnovljivih virov energije (OVE).

Velika večina javnih stavb, predvsem starejših objektov, ima velik potencial za učinkovito rabo energije. Brez večjih investicijskih vlaganj v te objekte in ob racionalni rabi energije ter ustrezni organiziranosti bi bilo možno zmanjšati porabo energije do 10 %. Tu imamo v mislih predvsem potrebno energijo za ogrevanje prostorov, električno energijo in vodo. Ob ustrezni organizaciji dela in primerni ozaveščenosti uporabnikov teh zgradb pa bi prihranili še nadaljnjih 5 % energije. Ob ustreznih tehnično-investicijskih ukrepih bi po strokovnih ocenah potencial učinkovite rabe energije lahko znašal tudi do 30 %!

S primerno organizacijo dela v gospodinjstvih, javnih ustanovah ali gospodarskih družbah je možno prihraniti tudi do 10 % energije.

Največji vpliv na zmanjšanje porabe energij vseh vrst dosežemo predvsem z naslednjimi ukrepi:

 • s sprotnim spremljanjem in merjenjem porabe,
 • z energetskim knjigovodstvom,
 • s stalnim ozaveščanjem uporabnikov,
 • z drugimi organizacijskimi ukrepi (upoštevanje nižjih tarif, časovno usklajevanje aktivnosti, prilagoditve urnikov v šolskih ustanovah …).

Za toploto, ki jo potrebujemo pri ogrevanju prostorov, uporabljamo različne energetske vire: drva, premog, kurilno olje, plin, električno energijo in daljinsko ogrevanje. Ogrevanje prostorov je kompenzacija toplotnih izgub v okolico, ki v gospodinjstvih znaša približno 70 % celotne porabe energije. Izgube toplote pa so povezane s številnimi dejavniki, ki jih lahko zmanjšamo, povsem preprečiti pa jih ne moremo. Z nekaterimi enostavnimi tehničnimi rešitvami lahko zmanjšamo toplotne izgube in s tem prihranimo pri energiji ter zmanjšamo stroške ogrevanja.

Pri ogrevanju zmanjšamo porabo toplotne energije predvsem:

 • s primerno in dobro izolacijo stavb (ocenjujemo, da so možni prihranki od 15 do 25 %, investicija pa je visoka in dolgoročna),
 • z izolacijo podstrešja, s čimer se zmanjšajo transmisijske izgube (ocenjeni prihranki so do 50 kWh/m2, investicija je srednje visoka in srednjeročna),
 • s kvalitetnimi okni in vrati (možni prihranki od 10 % do 60 %),
 • z zatesnitvijo oken, s čimer zmanjšamo ventilacijske izgube (prihranki do 15 %),
 • s primerno razporeditvijo grelnih teles in ogrevalnih sekundarnih krogov ter uporabo termostatskih ventilov (prihranki do 10 %, investicija majhna ali srednja in kratkoročna),
 • s hidravličnim uravnovešenjem ogrevalnih vodov (prihranki do 5 %, investicija majhna ali srednja in kratkoročna),
 • z uvedbo avtomatske regulacije temperature v prostorih, ki naj bo odvisna od zunanje temperature (prihranki do 5 %, investicija srednja in kratkoročna),
 • s primerno in racionalno organizacijo delovanja ogrevalnih sistemov in z uvajanjem obnovljivih virov energije.

Varčevanje z električno energijo je pojem, s katerim se desetletja nihče ni resno ukvarjal. To ne velja samo za električno energijo, ampak za vse vrste energije. Zanašali smo se na neobnovljive vire energije in gradili termoelektrarne, jedrsko in celo plinsko elektrarno. Ob tem pa smo pozabili na ogromne neizkoriščene potenciale obnovljivih virov energije (voda, veter, sonce, biomasa).

Velik del električne energije se porabi za razsvetljavo, notranjo in zunanjo. Velikokrat so visoki stroški električne energije previsoki zaradi nepravilne in malomarne izrabe luči. Komu je namenjen lepo razsvetljen prostor, v katerem pa že nekaj ur ni nikogar, ali varčna žarnica v prostoru, kjer smo le malo časa?

Na zmanjšanje porabe električne energije lahko vplivamo:

 • z uporabo sodobnih energijsko varčnih naprav (naprave energijskega razreda A in B),
 • z uporabo sodobne razsvetljave, varčnih žarnic in z izkoriščanjem dnevne svetlobe (prihranki so ocenjeni od 20 % do 40 %, investicija pa je srednja in kratkoročna),
 • s kompenzacijo jalove energije in z uvajanjem nadzora ter regulacijo vršne električne moči (prihranki do 10 %, investicija srednja in kratkoročna),
 • z nadzorovanim priključevanjem porabnikov na električno energijo, še posebej v času višje cenovne tarife,
 • z rednim in kakovostnim vzdrževanjem naprav.

Vse bolj se zavedamo, da je čista, neonesnažena in pitna voda neprecenljive vrednosti. Varčevanje z vodo ni le energetski izziv, temveč tudi ekološka potreba. Pri uporabi tople vode pa moramo paziti tudi na rabo energije. Gospodinjstva v povprečju porabijo od 10 do 20 odstotkov vse energije za pripravo tople vode. Navade in različni tipi vodnih grelnikov močno vplivajo na porabo energije za pripravo tople oziroma sanitarne vode.

Porabo vode lahko zmanjšamo:

 • s smotrno uporabo hladne in tople vode (prihranki do 20 %, investicija majhna in kratkoročna),
 • z uporabo varčnih tuš-ročic, ki imajo 50 % prihranek vode,
 • z rednim vzdrževanjem in pregledovanjem naprav (puščanje ventilov, vodni kamen),
 • z uporabo energijsko varčnih pralnih in pomivalnih strojev.

Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih materialov in naprav, ki vplivajo na znižanje porabe energije in s tem na učinkovitejšo energetsko intenzivnost. Vse večji poudarek je na obnovljivih virih energije, predvsem pa na uporabi lesne biomase in solarne tehnike ter alternativnih oblik energije v javnem in zasebnem transportu. V prihodnosti se bomo srečevali predvsem z naslednjimi področji učinkovite rabe energije:

 • energetsko učinkovita termoizolacija objektov,
 • soproizvodnja (kogeneracija in trigeneracija) toplotne, hladilne in električne energije,
 • nadzor in optimiranje porabe električne energije,
 • sistemi regulacije toplote v večstanovanjskih in večjih javnih zgradbah,
 • ciljno spremljanje rabe energije v industriji in javnem sektorju, energetsko knjigovodstvo,
 • modernizacija notranje in zunanje razsvetljave z uporabo elektronskih predstikalnih naprav in senzorjev naravne svetlobe,
 • lesna biomasa in solarna energija kot neizkoriščen vir,
 • uvajanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije,
 • osebna vozila na stisnjen zemeljski plin, utekočinjen naftni plin in električno energijo,
 • javni prevoz na električno energijo in stisnjen zemeljski plin.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.